Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và triển khai công tác bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và triển khai công tác bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND


Hà Nội (TTXVN 3/2)


Ngày 3/2, Tỉnh ủy các tỉnh Phú Yên, Bình Phước, Vĩnh Long và Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, chính sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Đề cập đến mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng; tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trước mắt là thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) 7,4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 20.300 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 24.000 lao động và tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 2%.
Tỉnh ủy Vĩnh Long đã yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị ưu tiên dành thời gian thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc thông báo kết quả Đại hội nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và đầy đủ kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ đó, nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị; thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân; kiên quyết đấu tranh chống lại nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, góp phần tạo ra sức lan tỏa về thành công của Đại hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo: Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở khẩn trương, linh hoạt lồng ghép truyền đạt kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Văn Lợi lưu ý lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị cần quan tâm đảm bảo công tác nhân sự, tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương cũng như công tác bầu cử...

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho hơn 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể thuộc khối Mặt trận, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh và Hội Phụ nữ 11 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu đã được nghe triển khai Luật chính quyền địa phương từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến cấp xã phường, thị trấn, hải đảo và chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu... Đặc biệt, các đại biểu được nghe và nắm bắt sâu về những nội dung của luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có liên quan đến MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình yêu cầu các huyện, thành phố, các ngành và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh xác định rõ chức năng nhiệm vụ, bám sát kế hoạch đã đề ra để triển khai công tác bầu cử đảm bảo nghiêm túc, đúng luật, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của đất nước. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu, đảm bảo cơ cấu hợp lý; chú trọng công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân theo úng quy định của pháp luật./.

Phóng viên TTXVN tại các địa phươngLưu ra file

Các tin khác